Seancë trajnuese “Shkrim dhe hartim projektesh evropiane” mbështetur nga projekti “Twinning to boost the scientific and innovation capacity of the University of Tirana to develop sustainable nanosensor for water pollution detection/ SUSNANO”.

Trajnues: z. Giles Brandon, përfaqësues i kompanisë Intelligentsia Consultants, Luxemburg.
Pershkrimi: Ky seminar është parashikuar në paketën e punës WP4, e cila ka si objektiv ngritjen e kapaciteteve në Universitetin e Tiranës për shkrimin dhe menaxhimin
e projekteve europiane.
Vendi: Salla e Senatit, Rektorati i Universitetit të Tiranës.
Data: 16.11.2023