Seancë trajnuese “Brezi 2.0- teknologji dhe edukim”

Trajnues: Prof. Dr. Dhurata Shehri, e angazhuar si personel akademik pranë Departamentit të Letërsisë dhe njëkohësisht Zv. Dekane pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës.
Pershkrimi: Gjate kesaj seance trajnimi fokusi do te jete mbi te ardhmen e arsimit duke qe ne se në kohën bashkëkohore ndikimi i teknologjisë informatike dhe të komunikimit gjithnjë e më shumë bëhet i gjitheperfshires në shumë sfera shoqërore duke perfshire edhe fushen e arsimit .
Vendi: Salla e Senatit, Rektorati i Universitetit të Tiranës.
Data: 07.02.2024 
Ora: 10:30